Forsiden > Medlemmer > Regler for Match Race Centrets medlemmer
Regler for Match Race Centrets medlemmer
10.1.2005
Centerledelsen

Ledelsen består af en formand samt en række personer, der er repræsentanter for KDY og SKS, samt evt. andre interessegrupper.
Den daglige håndtering og koordinering varetages af nogle ansatte. Det er pt.:
Stig Nielsen er ansvarlig for både, grej og praktisk daglig håndtering.
Jørgen Stock Melchior er match race centers direktør.

Medlemskab

For at sejle i centerets både skal man være medlem af Skovshoved Sejlklub eller Kongelig Dansk Yacht Klub, samt betale for medlemskab af matchrace centeret. Indmeldelse sker gennem MRC kontoret, eller ved henvendelse til KDY i Rungsted tlf. 45868757.

Det er skipperens pligt kun at sejle med sejlere der er gyldige medlemmer. Der kan dog, hvis centeret informeres, tilbydes én prøvesejlads for personer uden medlemskab.

Lokaler
Centeret har en mellemgang samt et værksted bag restauranten i havnens nordlige del. Alle andre steder er vi gæster og skal opfører os som sådanne. Cykler skal parkeres i cykelstativerne, ikke i gården foran centeret.

MRC kontoret er ved siden af restauranten. Omklædningsrum og bad findes i Sandslottet midt på havnen. Skippere med fast team kan få nøgle til mellemgangen.

Bådene

Flåden består af 6 DS 37-Match Racere.

Bådene skal fremstå i flot præsentabel stand da sponsorerne betaler for størstedelen af driften. Dette gælder både i havnen og under sejlads. Bådene må aldrig sejle med delvist afrevne sponsorlogos. Spilerne må aldrig bære andet sponsornavn end båden.

Sejltider og booking

På hverdage er den faste sejltid mellem 18.00-20:00. Hvis ikke der er VIP sejlads er godkendte skippere velkommen til at booke en båd i et 2 timers interval f.eks. 16.00-18.00. Weekenderne er opdelt i to timers intervaller og kan bookes, hvis der ikke er stævne.

I mellemgangen står det en pc hvor man kan se hvilke sejltider der er ledige og hvilke der er bookede. Her kan man fortage reservationer, bekræftelser og afmeldinger.

Et teams faste tid skal bookes mindst 6 dage i forvejen. Der kan yderligere bookes én fri sejltid ad gangen. Dette vil sige at hver team med fast sejltid kan stå med to bekræftede sejltider af gange i systemet. Der er mulighed for at være på venteliste på en sejltid, der er fuldt besat.

Afbud skal ske i god tid, således det for sytemet er muligt at informere et eventuelt venteliste team.

Udeblivelse fra en booket tid, uden rettidig afmelding, kan medføre fratagelse af teamets faste tid i en periode.

En venteliste besætning kan tage en ledig båd, såfremt der er gået 15 min over sejltidens start tidspunkt.

Sejltider bookes bekræftes og afmeldes her på siden under "bookning af både"

Juniorsejlads

Ved starten af hver vintersæson, vil der blive startet et par hold, hvor juniorer fra KDY og SKS har mulighed for at prøve Match Race Sejlads. Efter et år skal de klare sig "på egen hånd" i centeret på linie med andre hold.

Sejlads

Det er altid den enkelte Skipper der afgør om det er forsvarligt at sejle, dog kan centerledelsen beslutte at holde bådene i havn pga. vind eller is.
Sejladsområdet er øst for Skovshoved havn, begrænset af Hvidøre Rev (Knud Rasmussen) i nord og Bananen i syd. Bådene kan gå på grund hvis man sejler for tæt på kysten. Der vil blive ophængt et søkort i mellemgangen med indtegning af forbudte områder.
Enhver skipper skal godkendes før man må føre bådene. Der findes to licenser. En sejl licens hvor man ikke må race mod andre både og en matchrace licens.
Alle der sejler på centerets både skal have redningsvest med. Det anbefales at den altid bæres.
Der er mange brugere af vores både. Det er derfor nødvendigt at have en række regler for håndtering af vores grej:

Før sejlads:

Alle teams kan forvente ca. ½ times arbejde før sejlads. Undersøg om der på opslagstavlen i matchrace rummet er beskrevet arbejdsopgaver der skal udføres.

- Find jeres båd PC´eren i mellemgangen.
- Rorpindsforlænger, spiler og evt. værktøj medtages til bådene.
- Gennemgå bådens skrog ifølge damage-rapporten der ligger i båden.
- Undersøg om der er defekter på wire, spil, splitter, vantskruer, tape, fald, windex mm.
-Gennemgå de sejl som I skal bruge for rifter.
- Efter endt reparation returneres centerets værktøj i tør tilstand.
- Rig til. Lad fortøjninger blive på land. Medtag fendere.

Sejl.

Under sejlads:
- Sejl ikke med mere sejl end vejret tillader.
- Sejl ikke med skader der kan blive værre.
- Undgå at ramme andre både.
- Hal ikke hjem til kryds med snoet toppind på fokken.
- Nedtag ikke spileren på kryds.
- Hal ikke toplift uden at frigøre stagen fra vantskruen.
- Undgå at stå på plexiglas lugen.
- Hal ikke bomnedhal med spil.
- Slæk udhal når storsejl nedtages.

Husk MAX 3 KNOB i havnen (gælder også når I lænser.).

Efter sejlads:
- Agterfortøjninger (sorte) krydses. Tilbagehaler line (blå) sættes på sb cockpitspil. Forfortøjninger agten for pullpit.
- Tre fendere sættes: En på sb ruftagsspil, en på bb cockpitspil, en på bb røstjern. Aldrig fendere i trælisterne eller skødevogne.
- Roret bindes fast i midten af båden.
- Rig af.
- Tovværk og håndtag lægges enkeltvis på bb kistebænk.
- Storfald sættes på bb fortøjningsklampe agter.
- Toplift, genuafald og spilerfald sættes på prædikestol sb side.
- Dørkbrædder lægges under cockpit.
- Spilerstagen placeres under dæk.
- Vandet tømmes ud af båden.
- Fok og genua lægges pænt sammenlagte med sejsing omkring på sb kistebænk.
- Båden lukkes og spules.
- Tag rorpindsforlænger, spiler, og eventuelt ødelagte sejl med til mellemgangen.
- Udfør de reparationer I selv kan lave.
- Rapporter om alle skader på en damage-rapport og alle defekter på whiteboard-tavlen i mellemgangen.
- Bekræft jeres næste tid på pc´eren i mellemgangen.

Skader

Alle teams har en selvrisiko på DKK 2500,- ved alle skader. Der lægges en check på beløbet i centeret ved sæson start. Såfremt beløbet anvendes, skal besætningen lægge en ny check.

Kolliderer to både under træning hæftes solidarisk med op til DKK 2500,- fra hvert team. Det er vigtigt at alle skader på bådens skrog bliver lukket så hurtigt som muligt, da en lille gelcoat skade der tager vand ind, kan blive til en 5000,- kroners skade for de involverede.

Whiteboard-tavlen:

Whitebord-tavlen i mellemgangen er til enhver information om båden, som den næste sejler eller bådsmændene skal vide om ( eks. spileren er flænget eller at båden mangler genoaskøde). Ikke reparerede defekter, mangler og skader på båd eller sejl skal beskrives i rubrikken for den enkelte båd. Noter tillige dato og skippers initialer.

Damagerapport:

Rapportering af skader skal ske vha. en damage-rapport for båd eller sejl. Disse skal udfyldes ved enhver skade, også ved små rifter i spiler og tabte spilhåndtag mm. Noter dato for skaden, bådnavn, præcist hvor skaden er, på sejl sejlkode, ved kollision modstander og modstanders båd, skippers initialer og underskrift.

Sejl

Spiler: Undersøg om der er huller i spiler.

Ved små huller (mindre end 10 cm): Reparationen kan udføres med spilertape, tør den evt. med hårtørrer (findes i værksted).

Ved store huller (større end 10 cm): Spileren må ikke bruges før den er syet. Hvis muligt hæng den til tørre i værkstedet ellers placer den i pose foran døren til værkstedet.

Ofte vil der være en reservespiler i mellemgangen, som kan benyttes i stedet for den skadede spiler. Denne kan medtages af næste team.

Øvrige sejl:

Undersøg om der er huller i fok, genua eller storsejl.

Ved skader må sejlene ikke benyttes. Sejlene placeres til tørre i værkstedet alternativt uden for døren.

Bådcheck

Når et team skal ud at sejle, skal båden tjekkes for små som store skader, der ikke er beskrevet på damage-rapporten.

Bådens skrog:

Ved skader på bådens skrog som teamet opdager eller påfører:
Ved alle gelcoat og glasfiber skader, må der ikke sejles før området er tørret og lukket med sika-flex og tape. Sika-flex og tape ligger i værkstedet.

Ved store skader, må båden ikke sejle og centerlederen skal kontaktes.

Bådens rig:

Er der eksempelvis gået kordeler i fald, vant eller stag må båden ikke sejle. Kontakt centerlederen og reparer om muligt defekten.

Øvrige skader og defekter:

Øvrige skader eller defekter repareres om muligt. Der må ikke uden tilladelse fra centerlederen bruges grej fra de andre både, selvom disse ikke sejler.

Alle teams skal medbringe eget værktøj til små reparationer: Kniv, skiftenøgle, tape, skruetrækker osv.

Pointsystem

Økonomien i centeret er opbygget over medlemmernes frivillige arbejde. Igennem hele året er der mange opgaver der skal udføres, som kan være alt fra daglig vedligeholdelse over klarøring til arrangering af stævner.

Centeret betaler tilbage ved at give de mest arbejdende teams førsteret til sejltider og stævner. I praksis betyder dette, at man skal yde før man kan nyde (sejle).
Pointsystemet er opbygget for at give centerledelsen en basis for at op- og nedprioritere centerets teams. Da der er forskel på arbejdets art, har man valgt et pointsystem hvor 1 point ikke svarer til en udført arbejdstime. Til enhver arbejdsopgave er der tilknyttet en af centeret udpeget ansvarlig (udbyder), som vil uddele points for udført arbejde.

Arbejdsopgaver skal på besætningsplan meddeles til kontoret, der tager stilling til hvad en arbejdsopgave skal give af point. Det bliver ført in på en liste, der til stadighed kan ses på under punktet "Bonuspoint, oversigt"

På centerets hjemmeside vil der være en kalender med kommende arrangementer som centeret behøver hjælp til. Man kan se hvornår og hvad opgaven er, hvem der er udbyder.

Der bliver fordelt sejltider i april, og november, hvor alle ønsker tilgodeses på bedst mulig måde, men med basis i det enkelte teams point.

Efter fordelingen af sejltider bliver alle points reduceret på følgende måde:

Efter November fordelingen bliver de optjente point reduceret til 10%.

Efter April fordelingen bliver de optjente points reduceret til 50%.

Nyhedsformidling

Følgende regler for kommunikation i centeret gælder for at sikre, at medlemmerne får den nødvendige information fra centeret:

Hver uge påhviler det et medlem (eller mindst et medlem fra hvert team) at checke centerets hjemmeside www.sail.dk.

Her vil al relevant information fra centeret blive offentliggjort senest 8 dage før eventuelt deadline.

Kun ved særlige lejligheder vil informationen blive sendt som e-mail til alle medlemmer. Det er dog muligt at tilmelde sig en mailingliste, så man får besked, når der er relevant information fra centeret.

Vigtige telefornumre og adresser

Royal Match Race Center
Skovshoved Havn 5
2920 Charlottenlund .
Tlf. Kontor 39 63 24 84
Fax: 39 63 24 86
Homepage: www.rmrc.dk

Både og udstyr: Stig Nielsen, mobil: 23 47 50 20, e-mail: sln(at)sail.dk
Direktør: Jørgen Stock Melchior , mobil: 21 82 34 38, e-mail: jsm(at)sail.dk

KDY, Rungsted Havn 42, 2960 Rungsted Kyst. Tlf. Kontor 45 86 87 57 Fax: 45 86 80 97 e-mail: kdy(at)kdy.dk, web: www.kdy.dk

SKS, Skovshoved Havn 7, 2920 Charlottenlund. Tlf. Kontor 39 63 61 05 Fax: 39 64 06 51, e-mail: skovshoved-sejlklub(at)mail.tele.dk, web: www.skovshoved-sejlklub.dk

Formand for KDY/SKS MRC, Michael Nobel, e-mail: mn(at)sail.dk


Send til ven       Print artikel       Tilbage til toppen   
> Vis kun Centerartikler
> Vis kun generelle artikler
> Vis alle artikler